/90

فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی ،سال نهم،شماره 28-29،ص 75

______________________________________

 

آراء فرانكل، هايدگر و مطهري(ره) در توصيف حقيقت انسان(قسمت اول)

 

صديقه ذاكر / پژوهشگر

چكيده

 

يكي از نگرانيهاي اصيل هر فردي شناخت حقيقت وجودش به عنوان انسان است. بديهي است كه تعريف انسان هم در گرو نحوه نگرش كلي به عالم هستي است و هم بر نگاه فرد به خود و جهان اطرافش تأثير ميگذارد. بيان چيستي حقيقت آدمي امر ساده و سهلي نيست تا در قالب عبارتي كوتاه بتوان به آن اشاره كرد و بسنده نمود. سرشت پيچيده و ذواضلاع انسان نياز به دقت و جستجو در اين زواياي متعدد و تو در تو دارد تا محقق نه دچار ساده انگاري گردد و نه به دام خطاي تحويلي نگري و مغالطه كنه و وجه افتد. فرانكل و هايدگر دو متفكر از مشرب اگزيستانسياليسماند كه در اين زمينه گام برداشتهاند و شهيد مطهري(ره) متفكري از عالم اسلام كه بر مبناي قرآن به تحقيق در اين باره پرداخته است.

 

 

واژگان كليدي

 

انسان، حقيقت وجود آدمي، پديدههاي انساني، پديدههاي مادون انساني، اگزيستانسياليسم، قرآن

وضعيت بحران زده و آشفته انسان عصر حاضر بر هيچ كس پوشيده نيست.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری