/90

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مطهري؛كلام جديد و مسأله «خاتميت»

وليالله عباسي[*]

چكيده

مباحث جديد كلامي كه امروزه با عنوان «كلام جديد» از آنها بحث ميشود، از دغدغههاي مهم انسان معاصر است كه پرسشهاي نوپيدايي را فرا روي انديشمندان ديني قرار داده است. استاد مطهري بهعنوان متكلم و متفكري اسلامي، آثار ارزشمندي از خود بهجاي گذاشته است كه منابع غنياي در اين عرصه به شمار ميرود؛ زيرا ايشان با آگاهي به انديشهها و پرسشهاي برآمده از دوره جديد (مدرنيته) به تأسيس نظام جديد كلامياي دست زدند كه راهگشاي مناسبي در حل معضلات و مشكلات معرفتي انسان معاصر است؛ به همينسبب است كه مي‌‌توان استاد مطهري را بنيانگذار «كلامجديد اسلامي» ناميد.

در بين مسائل كلامي، مسأله «خاتميت» (كه از ضروريات اعتقادات اسلامي است)، در كلام جديد شكل تازهاي به خود گرفته و توجه دينپژوهان و انديشمندان ديني را به خود جلب كرده است. در دوره معاصر، دو رويكرد عمده درباره


[*]  پژوهشگر

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری