/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 5، ص: 10

مجلّد منتشر شده است. این بخش نیز در اصل جزوات درسی استاد شهید در دانشکده الهیات و معارف اسلامی بوده که پس از شهادت ایشان تنظیم شده و به چاپ رسیده است. این کتاب نیز از نظر سلاست بیان و غنای محتوا در نوع خود کم نظیر است. در بخش «اتحاد عاقل و معقول» این کتاب از یادداشتهای استاد نیز استفاده شده و به همین جهت برخی قسمتهای این مبحث نسبت به سایر مباحث این کتاب از سطح بالاتری برخوردار است و شاید اگر این تلفیق صورت نمیگرفت بهتر بود، ولی چون قبلا به همین صورت منتشر شده در مجموعه آثار نیز به همین شکل آورده شد.

همان طور که خواننده محترم مطلع است اکثر آثار فلسفی استاد شهید مطهری پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده است و در زمان حیات آن حکیم فرزانه فقط کتابهای اصول فلسفه و مقالات فلسفی (جلد اول) منتشر شده بود. بعد از شهادت استاد بود که درسهای ایشان اعم از درسهای دانشکده الهیات و درسهای حوزه علمیه قم و غیره منتشر شد. به نظر میرسد که از دیدگاه استاد، انتشار کتاب فلسفی برای عموم میبایست به همان سبک اصول فلسفه از نظر شیوایی بیان و دور بودن از اصطلاحات نامأنوس باشد، و اما انتشار کتاب فلسفی برای اهل فن حساب دیگری دارد گرچه در این مورد نیز میتوان از اغلاق به دور بود و سلیس و روان سخن گفت.

آن بخش از کتابهای فلسفی استاد که پس از شهادت ایشان به چاپ رسیده بیشتر از نوع دوم است یعنی برای اهل فن تنظیم شده، زیرا بیشتر آنها درسهای استاد برای دانشجویان فلسفه بوده است، و البته مباحث اندکی که نوارهای آن در دست نبوده و از تقریرات شاگردان استفاده شده (مانند مباحثی از کتاب الهیات شفا) از اتقان موجود در سایر آثار استاد برخوردار نیست.

در تنظیم بخش فلسفه مجموعه آثار استاد، در صورت لزوم مطالب استاد با کلام ایشان در نوار مطابقت داده خواهد شد تا این مجموعه از اصالت و دقت کافی برخوردار باشد. به عنوان مثال کتاب حرکت و زمان از این نظر که به قلم تنظیم کننده درآمده است نیاز به یک بازبینی و مطابقت با اصل نوار دارد که این کار به فضل خدا انجام خواهد شد.

از خدای متعال برای همه کسانی که در تهیه این مجموعه به ما مدد رساندند توفیق بیشتر مسألت مینماییم.

اول آذر 1371 شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری