• زن و مسایل قضایی و سیاسی
/90

              زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص: 8

حقوق زن است و با کتابهای نظام حقوق زن در اسلام، مسئله حجاب، پاسخهای استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله حجاب و اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب در یک خانواده از کتب استاد قرار میگیرد.

تنظیم و ویرایش علمی این اثر توسط آقای دکتر علی مطهری، عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، انجام شده است.

امید است این اثر نیز همچون سایر آثار آن عالم ربانی و مجاهد مخلص در آشنایی بیشتر ملت حقیقت جوی ایران و جامعه بزرگ اسلامی خصوصا نسل جوان با معارف اسلامی و منطق قوی و متین اسلام در مسائل مربوط به حقوق زن مفید و مؤثر واقع شود.

از خدای متعال توفیق بیشتر در نشر آثار آن متفکر شهید و حاصل عمر و پاره تن امام خمینی(ره) را مسئلت میکنیم.

 

              12 اردیبهشت 1391      

              برابر با 9 جمادیالثانی  1433

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری