• فلسفه تاریخ(3)
/90

فلسفۀ تاریخ، ج 3، ص:16

نقد این نظریه

در درسهای کتاب مارکس و مارکسیسم نویسنده چنین تعبیر میکرد که «ماتریالیسم تاریخی یک برداشت اقتصادی است از تاریخ و یک برداشت تاریخی است از اقتصادما گفتیم که «و در عین حال یک برداشت اقتصادی است از انسان و یک برداشت تاریخی است از انسان بدون آنکه برداشتی انسانی باشد از اقتصاد و بدون آنکه برداشتی انسانی باشد از تاریخپس انسان عامل درجه دوم قرار میگیرد، هیچ وقت عامل درجه اول نیست؛ چون آنچه را که ما انسان و انسانیت مینامیم یک حالت انعکاسی و طفیلی از تکامل ابزار تولید دارد.

پس این فلسفه باید قبول کند که انسان به معنی انسانیتش در این فلسفه از اصالت افتاده و هیچ اصالتی ندارد.

دیگر اینکه این سؤال ممکن است پیش بیاید: میگویید «تکامل ابزار تولید»، آیا این ابزار تولید بهطور طبیعی تکامل پیدا میکند؟ یعنی با نیروهای لاشعور طبیعت تکامل پیدا میکند آنچنان که مثلًا یک درخت با نیروهای طبیعی تکامل پیدا میکند؟ یا فرض کنید یک مادهای که تبدیل به نفت میشود، در ابتدا یک ماده دیگری است بعد تبدیل به نفت میشود. آیا خود تکامل ابزار تولید یک جریان طبیعی است و به تاریخ طبیعی مربوط میشود یا باز به انسان مربوط میشود؟ یعنی انسان است که به حکم اینکه دارای قوه ابتکار است و استعداد ابتکار را دارد، تجربه میکند و به تدریج تجربهاش کاملتر میشود. درست است (همان بحثی که در «پراکسیس» خواندیم)، عمل انسان در پیشرفت فکر انسان مؤثر است ولی باز این انسان است که دارای چنین استعدادی هست که عمل خودش او را جلو میبرد و الّا همه حیوانات دیگر هم کار میکنند. آنها هم با طبیعت در حال نبرد هستند. چرا زنبور عسل [این گونه نیست؟] او هم در همان محیط و جوّی که انسان هست وجود دارد، او هم زندگی اجتماعی دارد، چرا ابزار تولیدش، فنش، هنرش پیش نمیرود؟ پس معلوم میشود که انسان یک استعدادی در طبیعت دارد که آن استعداد انسان است که ابزار تولیدش را جلو میبرد. نمیشود گفت صِرف عمل است. درست است که عمل است ولی عمل در زمینه یک موجودی که دارای قوه ابتکار است؛ یعنی اصالت مال آن قوه ابتکار است، حال شما میخواهید آن قوه ابتکار را ناشی از پیشرفتگی مغز بدانید، هرچه میخواهید بدانید، بالاخره ناشی از جوهر انسان است؛ و الّا ابزار تولید مانند یک قارچ که از زمین سبز میشود خود به خود تکامل پیدا نمیکند. اصلًا ابزار تولید به


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری