• فلسفه تاریخ(2)
/90

فلسفۀ تاریخ، ج 2، ص:9

1 ریشههای فکری فلسفه مارکس

- ... همکار خیلی صمیمی مارکس که به او مارکس دوم هم میگفتند انگلس است که او هم در سال 1820 یعنی دو سال بعد از مارکس در شهر «بارمن» متولد میشود. انگلس خدمات زیادی نسبت به مارکس داشته، چه از جهت مادی و چه از جنبههای فکری. از جهت مادی، همان دوره فلاکت مارکس به وسیله تأمینهای مادی انگلس اداره میشد و اگر او نبود وی اصلًا قادر به ادامه حیات نبود. خودش از یک خانواده ثروتمند از اهالی «بارمن» بود و یک کارگاه نساجی و خلاصه ثروت قابل ملاحظهای داشتند؛ و بعد اشاره میکند که محیط خانوادگی انگلس او را خیلی زود به یک جوان سرکش مبدل کرد «1».

استاد: یک مسئله در اینجا همین است که هم خود مارکس هم انگلس، اینها هیچ کدام وابسته به آن طبقهای که مدافع آن طبقه از آب درآمدند نبودند، یعنی اینها جزو طبقهای که مدافع آن طبقه بودند نبودند یعنی از طبقه کارگر نبودند. خودش از طبقه بورژوا بوده، انگلس هم که اصلًا از طبقه سرمایهدار بوده؛ پدرش کارخانهدار بوده و [مؤلف] علت عصیان انگلس را فقط یک امر روانی توجیه میکند، میگوید به علت

______________________________
(1) خلاصهای از صفحات 8 و 9 کتاب مارکس و مارکسیسم.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری