/90

زندگی جاوید یا حیات اخروی، ص 8

اموات و میزان و حساب و ضبط اعمال و بهشت و جهنم و جاودانگی عالم آخرت و سایر مسائلی که به عالم پس از مرگ مربوط میشود بحث کرده است، ولی در دوازده آیه رسماً پس از ایمان به خدا از «ایمان به روز آخر» یاد کرده است.

قرآن کریم در مورد عالم قیامت تعبیرات مختلفی دارد و هر تعبیری بابی از معرفت است، یکی از آنها «بِالْیوْمِ الْآخِرِ» است. قرآن کریم با این تعبیر خود دو نکته را برای ما یادآوری میکند:

الف. اینکه حیات انسان بلکه دوره جهان، مجموعاً به دو دوره تقسیم میشود و هر دوره را به عنوان یک «روز» باید شناخت: یکی روز و دورهای که اول و ابتداست و پایان میپذیرد (دوره دنیا)، دیگر روز و دورهای که آخِر است و پایانناپذیر است (دوره آخرت)، همچنان که در برخی تعبیرات دیگر قرآن، از حیات دنیوی به «اولی» و از حیات اخروی به «آخرت» یاد شده است «1».

ب. دیگر اینکه هماکنون که دوره اول و نخستین حیات را طی میکنیم و به دوره دوم و روز دوم نرسیدهایم و از ما پنهان است، سعادت ما در این روز و آن روز به این است که به آن دوره و آن روز «ایمان» پیدا کنیم. سعادت ما در این روز از آن جهت بسته به این ایمان است که ما را متوجه عکسالعمل اعمال ما

______________________________
(1). وَ انَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْاولی (لیل/ 13)، وَ لَلْآخِرَةُ خَیرٌ لَک مِنَ الْاولی (ضحی/ 4).


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری