• فطرت
/90

فطرت، ص: 11

معنای فطرت


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری