• داستان راستان (2)
/90

داستان راستان، ج 2، ص:9

جلد دوم

مقدمه

در مردادماه سال 1339 جلد اول داستان راستان چاپ و منتشر شد. نگارنده در نظر داشت خیلی زودتر از اینها کار جلد دوم را تمام کند و تسلیم چاپ نماید، اما گرفتاریهای گوناگون توفیق سلب کن مجال و فرصت نمیداد.

در این بین جلد اول تجدید چاپ شد و کار جلد دوم همچنان نیمه تمام بود. اکنون خدا را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود و این جلد به پایان رسید و چاپ شد تا دراختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.

جلد اول این کتاب بهطور رضایت بخشی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری