• داستان راستان (1)
/90

داستان راستان، ج 1، ص:12

«ابتکار» تلقی میکردند و میگفتند: «جای این کتاب تاکنون خالی بود.».

البته کتابهای سودمند که مستقیما متن حقایق اخلاقی و اجتماعی را به لباس «بیان» درآوردهاند، یا کتبی که حقایق زندگی را در لباس «داستان»- که فکر و قلم نویسنده آن را ساخته و پرداخته است و حقیقتی ندارد- مجسم کردهاند، یا کتب سیرت که از اول تا آخر در مقام نقل تاریخ زندگی یک یا چند شخصیت بزرگ بودهاند، از شماره بیرون است، ولی نویسنده تاکنون به کتابی برنخورده است که مؤلف به منظور هدایت و ارشاد و تهذیب اخلاق عمومی داستانهایی سودمند از کتب تاریخ و حدیث استخراج کرده و در دسترس عموم قرار داده باشد. اگر هم این کار شده است، نسبت به داستانهای اخبار و احادیث صورت نگرفته است.

این فکر خواه یک فکر ابتکاری باشد و خواه نباشد، از من شروع نشده و ابتکار من نبوده است. در یکی از جلسات «هیئت تحریریه شرکت انتشار» که از


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری