• خاتمیت
/90

خاتمیت، ص: 8

مقاله در واقع چکیده ده سخنرانی مذکور است، و به عبارت دیگر این ده جلسه، مشروح آن مقاله است به اضافه مطالبی که در آن مقاله یافت نمیشود، و با این تفاوت که چون اینها سخنرانی است و در جمع عمومی ایراد شده است از بیان سادهتری برخوردار است و گاهی مطالب با مثالهای متعدد تشریح شده است که مسائل روز نیز به تناسب مطرح گردیده است؛ و به بیان دیگر این کتاب و آن مقاله مکمّل یکدیگرند.

امید است این کتاب نیز همچون دیگر آثار آن شهید گرانقدر در کشف حقایق اسلامی و تقویت بنیه فرهنگی انقلاب اسلامی مفید و مؤثر افتد.

چاپ اول کتاب خاتمیت در سال 1366 منتشر شده است. از آن تاریخ تا کنون این کتاب از استقبال خوبی برخوردار بوده است. به همین جهت برآن شدیم که پس از یک بازبینی از نظر علامتگذاری و آنچه که مربوط به زیبایی صفحات میشود، این کتاب از نو حروفچینی گردد. لذا این چاپ با کیفیت بهتری عرضه میشود؛ امیدواریم مورد قبول و پسند علاقهمندان آثار آن متفکر شهید قرار گیرد. از  خدای متعال توفیق خدمت مسئلت میکنیم.

 

              17 شهریور  1380


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری