• حکمتها و اندرزها(2)
/90

حکمتها و اندرزها (2)، ص 7

 

باسمه تعالی

 

مقدمه

 

از چاپ اول کتاب حکمتها و اندرزها سیزده سال میگذرد. اخیرآ مقالات دیگری از استاد شهید آیتالله مطهری از سنخ مقالات آن کتاب به دست آمد و در نتیجه لازم آمد که آن کتاب به صورت جلد اول حکمتها و اندرزها و این مقالات به صورت جلد دوم آن منتشر شود. اکثر مقالات این مجلد در فاصله زمانی سال 1331 تا  1334 شمسی به رشته تحریر در آمده است.

چنان که در مقدمه جلد اول نیز ذکر شده است، این مقالات برای یک برنامه عمومی آشنایی با فرهنگ اسلامی به نگارش درآمده است و مطالعه این کتاب در آشنایی با راه و رسم صحیح زندگی و درک صحیح از برخی مفاهیم اسلامی و نیز تهذیب و پالایش نفس تأثیر بسزا خواهد داشت و برای عارف و عامی سودمند و فرحزاست.

شایان ذکر است که استاد شهید برای برخی مقالات عنوان تعیین نکرده بودند و چون عناوین این مقالات از طرف شورای نظارت انتخاب شده داخل کروشه قرار گرفتهاند.

از خدای متعال توفیق خدمت مسئلت میکنیم.

              22 بهمن  1385

              برابر با 22 محرم  1428


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری