• ولاءها و ولایت‌ها
/90

ولاءها و ولایتها، ص13

واژه «ولی»

ولاء، ولایت (به فتح «واو»)، ولایت (به کسر «واو»)، ولی، مولی، اولی و امثال اینها همه از مادّه «ولی»- و، ل، ی- اشتقاق یافتهاند. این واژه از پر استعمالترین واژههای قرآن کریم است که به صورتهای مختلفی به کار رفته است؛ میگویند در 124 مورد به صورت اسم و 112 مورد در قالب فعل در قرآن کریم آمده است.

معنای اصلی این کلمه همچنانکه راغب در مفردات القرآن گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است به نحوی که فاصلهای در کار نباشد؛ یعنی اگر دو چیز آنچنان به


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری