• نقدی بر مارکسیسم
/90

نقدی بر مارکسیسم، ص: 10

از جهان را تحت نفوذ خود درآورد هرچند که نتوانسته باشد ملل تحت نفوذ خویش را به مارکسیسم معتقد سازد مسأله با اهمیتی است. اکنون باید دید علت این وضع چیست؟ آیا علت این وضع، منطقی بودن و علمی بودن مارکسیسم است- همچنانکه خودشان مدعی هستند- یا یک سلسله علل دیگر در کار است؟

علل پیدایش مارکسیسم- محیط واقعیتها و محیط افکار

در این کتاب «1» که اکنون مورد بحث ماست، درباره علل گرایش مردم جهان به مارکسیسم بحث نشده و تنها در مورد علل پیدایش مارکسیسم مقداری بحث شده است. البته در ضمن این بحث به علل گرایش مردم به مارکسیسم در زمان خود مارکس اشاره شده است.

نویسنده در مورد «زمینه پیدایش مارکسیسم» دو محیط را عنوان کرده است: یکی محیط واقعیتها و دیگری محیط افکار؛ و یا به تعبیری که ما گفتیم، یکی جریانهای اجتماعی و دیگری جریانهای [فکری].

اما در مورد محیط واقعیتها و جریانهای اجتماعی مدعی است که دو چیز سبب پیدایش مارکسیسم شده است: یکی اینکه در قرن نوزدهم وضع سرمایهداری به شکلی درآمد که برای اولین بار طبقهای به نام «پرولتر»- که معلول وضع صنعت و وضع کارخانجات و اوضاع اقتصادی این قرن بود و طبقه استثمار شده به شکل جدید بود- به وجود آمد. دیگر اینکه آگاهیهای سیاسی و اجتماعی در بین مردم پیدا شده بود. البته عامل اول که عامل استثمار باشد امر بیسابقهای نیست ولی این استثمار در قرن نوزدهم با عامل دوم یعنی آگاهیهای سیاسی همراه گردید؛ یعنی از یک طرف تودهها تحت فشار قرار گرفتند و از طرف دیگر آگاهیهای اجتماعی و سیاسی در میان آنها به وجود آمد و این امر سبب شد که زمینه تشکل تودهها فراهم گردد و بنابراین اگر تزی و فلسفهای به نفع اینها عرضه میشد، زمینه پذیرش آن بسیار بود.

اما از جنبه محیط افکار، میگوید تقریباً همه عناصر فکری مارکس قبل از خود او فراهم شده است «2» و مارکس در این زمینه چندان ابتکاری ندارد؛ آنچه را که به نام او

______________________________
(1). کتاب مارکس و مارکسیسم نوشته آندره پییتر، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، از انتشارات دانشگاه تهران.

(2). این مطلب را در پاورقی صفحه 11 توضیح داده است.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری