• پنج مقاله
/90

پنج مقاله، ص 14

و بودایی اکنون[1] چند صد میلیون پیرو دارد.

همه ادیان آسمانی، بشر را به پرستش هدای یگانه دعوت کرده اند و از پرستش غیر او منع نموده اند که در آن جهان بشر پاداش اعمال نیک  و کیفر اعمال بد خویش را دقیقاً در خواهد یافت. و نیز همه ادیان آسمانی بشر را به راستی و درستی و خیر خواهی  و نیکوکاری دعوت کرده و می کنند. آنچه در طول تاریخ زندگانی بشر راستی و درستی و نیکوکاری و سایر صفات حسنه اخلاقی در میان مردم دیده میشود نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم ادیان آسمانی و تعلیمات پیغبران الهی بوده است. از این رو سهم دین و مذهب  در بهبود و رفاه و سعادت بشر بیش از هر چیز دیگر بوده است و هست.

دین و مذهب مانند علم و فرهنگ جزو مایحتاج زندگی بشر است، بشر نمی تواند از آن بی نیاز باشد همچنان که نداشتن علم و فرهنگ سبب بدبختی فرد و ویرانی اجتماع می گردد، نداشتن دین و مذهب نیز به نوبه خود موجب[1] { حدود سال 1350 هجری شمسی}

صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری