• هدف زندگی
/90

 

هدف زندگی، ص 9

هدف خلقت و بعثت انبیاء

 

 

 

 

 

 

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

 

 

یکی از مسائل اساسی که باید بررسی شود مسئله «هدف زندگی» است. این مسئله همیشه برای بشر مطرح بوده است که هدف از زندگی چیست؟ یعنی انسان برای چه زندگی میکند و در واقع هدف انسان از زندگی و در زندگی چه باید باشد؟ از طرف دیگر اگر بخواهیم از جنبه اسلامی بحث کنیم، این طور باید بگوییم ـ ریشه این بحث هم در واقع همین است ـ که هدف از بعثت انبیاء و غایت اصلی آن چیست؟

مسلّم «هدف از بعثت انبیاء» از «هدف از زندگی افرادی که انبیاء برای آنها مبعوث شدهاند» جدا نیست، چون انبیاء مبعوث شدهاند تا بشر را به سوی هدفهایی سوق دهند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری