• پیامبر امّی
/90

پیامبر امّی، ص10

مردم عرب، بالاخص عرب حجاز، در آن عصر و عهد به طور کلّی مردمی بیسواد بودند. افرادی از آنها که میتوانستند بخوانند و بنویسند انگشت شمار و انگشت نما بودند. عادتاً ممکن نیست که شخصی در آن محیط، این فن را بیاموزد و در میان مردم به این صفت معروف نشود.

چنانکه میدانیم- و بعداً درباره این مطلب بحث خواهیم کرد- مخالفان پیغمبر اکرم در آن تاریخ او را به اخذ مطالب از افواه دیگران متّهم کردند، ولی به این جهت متّهم نکردند که چون باسواد است و خواندن و نوشتن میداند کتابهایی نزد خود دارد

و مطالبی که میآورد از آن کتابها استفاده کرده است. اگر پیغمبر کوچکترین آشنایی با خواندن و نوشتن میداشت قطعاً مورد این اتّهام واقع میشد.

اعترافات دیگران

خاورشناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسلامی مینگرند کوچکترین نشانهای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم نیافته، اعتراف کردهاند که او مردی درس ناخوانده بود و از میان ملّتی درس ناخوانده برخاست. کارلایل در کتاب معروف


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری