• اصول فلسفه و روش رئالیسم (3)
/90

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 3، ص: 9

مقدمه

جلد سوم این کتاب که اکنون از نظر خواننده محترم میگذرد مشتمل بر مقاله 7 و 8 و 9 از مجموع چهارده مقالهای است که دوره این کتاب را تشکیل میدهد.

 

اله 7 مشتمل بر یک رشته مطالب است که به نام «مسائل وجود» خوانده میشود. این رشته مسائل از لحاظ دخالتی که در سرنوشت سایر مسائل فلسفه دارد اساسیترین مسائل فلسفه باید شمرده شود. مسائل وجود در این مقاله به صورت دوازده مسأله بیان شده و از این دوازده مسأله فقط یکی دو مسأله است که از یونان قدیم به ارث رسیده و قسمت عمده آن مسائل که دخالت زیادی در مبنا و اساس فلسفه دارد در دوره اسلامی به تدریج پیدا شده و در ضمن خود کتاب اجمالا به تاریخچه این مسائل اشارهای شده است. دو مسأله از این دوازده مسأله- یکی اینکه «موجود معدوم نمیشود» و دیگر اینکه «عدم نسبی است»- برای اولین بار در این مقاله عنوان قرار داده شده و مستقلا با سبک مخصوصی از آنها بحث شده است.

مقاله 8 مشتمل بر مسائل ضرورت و امکان است و آنچه در آن مقاله مورد توجه است موضوع وجوب و حتمیت و قطعیتی است که در کار جهان حکمفرماست. بحث


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری