• آشنایی با قرآن (4)
/90

آشنایی با قرآن 4، ص: 12

اسلام است- میباشد، بنا شد که سوره مبارکه نور را تفسیر کنیم و علت انتخاب این سوره این است که بیشتر آیات این سوره [در اطراف مسائل مربوط به عفاف است.] «1»

شوید و بیدار و هشیار گردید. این که در ابتدا میفرماید «سورهای است که نازل کردهایم» تنها سورهای که با این جمله شروع میشود این سوره است. ما بسیاری از سورهها داریم که از ابتدا که شروع میشود به عنوان این است که «کتابی فرود آوردیم»، یعنی به همه قرآن اشاره میکند، ولی اینجا تنها به همین سوره اشاره میکند. معلوم میشود که یک عنایت خاصی به مفاد این سوره است.

معنای «سوره»

معنای «سوره» را میدانید. هر قطعهای از آیات قرآن که با یک «بسم اللَّه» شروع میشود و بعد پایان میپذیرد به طوری که بعد از آن، «بسماللَّه» دیگری هست، این قطعه را «سوره» میگویند. قرآن از کتابهایی است که فصل، باب و بخش ندارد ولی قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره بودن است و هر سوره با یک «بسماللَّه» آغاز میشود و «بسماللَّهِ» آغاز قطعه بعد نشان دهنده پایان سوره قبلی است.

میگویند کلمه «سوره» از همان مادهای است که کلمه «سور» وضع شده است. در زبان عرب آن حصاری را که دور شهرها میکشیدند- و در فارسی به آن «باره» «2» میگویند- که یک شهر را در داخل خودش قرار میداد و یک حائط و دیواری بود که بر تمام شهر یا قصبه و یا ده احاطه داشت، سور میگفتند؛

______________________________

(1). [افتادگی از اصل نوار است.]
(2). [باره و بارو، هر دو به معنای حصار است.]

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری