• آشنایی با قرآن (3)
/90

آشنایی با قرآن 3، ص: 13

حال شما] بهبودی بخشید. شما جماعتی اندک بودید، از برکت اسلام و ایمان، کثیر شدید و بر عدهتان افزوده شد. قرآن میگوید: مُسْتَضْعَفونَ فِی الْارْضِ در روی زمین مردمی ناتوان بوده، به حساب نمیآمدید. کلمه «مستضعف» از ماده ضعف و ضعیف است، یعنی ناتوان شمرده شده.

شما همین حالا بعضی ملتها را میبینید که آنها را به حساب نمیآورند، ولی روی بعضی دیگر حساب میکنند. وَ اذْکروا اذْ انْتُمْ قَلیلٌ مُسْتَضْعَفونَ فِی الْارْضِ به یاد آرید زمانی را که شما ناتوان بودید و روی شما حساب نمیشد، ولی اکنون به خاطر اسلام و مسلمانی روی شما حساب میشود. نه تنها دیگران روی شما حساب نمیکردند بلکه ضعف و ناتوانی شما به قدری زیاد شده بود که خودتان هم روی خودتان حساب نمیکردید. نزدیک بود مردمی حمله کنند شما را بربایند مثل کرکسی که گنجشکی را برباید. ترس داشتید حمله کنند و هستی و نیستی شما را ببرند. ولی پس از ایمان و به کار بستن دستورات اسلام و قرآن، شما را مأوی داد.ببینید! آثارش را خدا در همین دنیا ظاهر میکند: شما ضعیف شدگان را تقویت کرد:

«ایدَکمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکمْ مِنَ الطَّیباتِ» از نعمتهای پاکیزهای که محروم بودید در همین دنیا به شما داد. از این دنیای پر از نعمت که دیگران استفاده میکردند و شما محروم بودید روزیهای پاکیزهای نصیب شما کرد و شما از آنها استفاده کردید. ولی باید دانست که هدف نهایی این نیست. این مقدمه است برای توجه به خدا و نعمتهای الهی. این، اولِ دادن نعمتهاست برای هدفی که آن، شکر و سپاسگزاری خداست:

لَعَلَّکمْ تَشْکرونَ.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری