• اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
/90

 

اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، ص 11

علاقه جنسی یا گناه ذاتی در جهان قدیم

برای ما مسلمانان که علاقه دو همسر را به یکدیگر یکی از نشانههای بارز وجود خداوند میدانیم «1» و نکاح را «سنت» و تجرد را یک نوع «شر» حساب میکنیم، هنگامی که میخوانیم یا میشنویم بعضی از آیینها علاقه جنسی را ذاتاً پلید و آمیزش

______________________________
(1). وَ مِنْ ایاتِهِ انْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ انْفُسِکمْ ازْواجاً لِتَسْکنوا الَیها وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً (روم/ 21) یعنی یکی از نشانههای او این است که از خود شما برای شما همسر آفرید تا با او آرام گیرید و میان شما مهر و محبت قرار داد.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری