/90

فصلنامه اندیشه حوزه، سال دوازهم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1385، ص 147

___________________________________________

وجه حاجت بشر به دین از منظر شهید مطهری

علیزاده، بیوك / امراللهی، اعظم؛

 

چكیده

جایگاه نواندیشی در تمدن جدید رفیع و بلند است؛ به گونهای كه اگر آن را از دین بستانیم با بدنی بدون روح مواجه خواهیم شد. از این رو نواندیشی از عناصر كلیدی، در دنیای معاصر، شمرده میشود.

این مقاله نگاهی است به نواندیشی یكی از متفكران معاصر جهان اسلام، استاد شهید مرتضی مطهری. هدف نگارنده در این مقاله استخراج پاسخ شهید مطهری به سؤال "انتظار بشر از دین" میباشد.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری