/90

مجله پژوهش های قرآنی ، بهار و تابستان 1378 ، شماره 17 و 18، ص 208

___________________________________________

 

نمودهای قرآن پژوهی در آثار استاد مطهری

موسوی، محمدحسین؛

 

 

مطهری، اندیشمندی كه علاوه بر ابعاد فلسفی، كلامی، فقهی، بزرگترین هویتش اسلامشناسی و قرآنمحوری او بود، در همهء تلاشهای علمی، اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی خود، همواره نگاه ژرفكاوانه به قرآن و آیات وحی داشته است. استاد در بسیاری از نوشتههای خود به آیات قرآن و فرهنگ وحی استناد جسته است و در مجموعهای از آثار خویش، محور بحث و تحقیقش را سورههایی چند از قرآن قرار داده است. او هم متعمق در قرآن بود و هم متمسك به قرآن، و همّتش تبیین مفاهیم و معارف قرآن برای مخاطبان اندیشور خود بود. او به سخن امیر مؤمنان (ع) ایمان آورده بود كه: «إنّ القرآن ظاهره أنیق و باطنه عمیق، لاتفنی عجائبه و لاتنقضی غرائبه. » «1».


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری