• لیست فهرست خالی می باشد
/90

کیهان اندیشه ،1372، شماره 50 ، ص 28

_______________________

 

نظریه شناخت در آثار دو اندیشمند

سید عمار ابورغیف موسوی (*)

مترجم: عباسعلی براتی

 

 

 

1. بحث حاضر، چنان که در عنوان مقاله آمده، نقد و بررسی دیدگاههای استاد«مطهری»و«صدر»درباره «شناخت بشری»است، که ما ضمن طرح نظریات آن دو، میکوشیم موارد افتراق و تفاوت دیدگاههای ایشان را آشکار سازیم.

ولی عنوان رایج در میان محققان فلسفه؛یعنی: «نظریه شناخت»موجب یک بررسی و پیگیری اضافی گردیده و این پرسش را مطرح ساخته است که:

-مقصود از«نظریه شناخت»چیست؟

برخی پاسخ میدهند که مقصود از نظریه شناخت «اپیستمولوژی»(Epistemology)است، که مجموعهای از مسائل گوناگون فلسفی است، بدون داشتن پیوند استواری با یکدیگر، مسائلی مانند شناخت و ادراک و یقین و جزم و تخمین و خطا و یادآوری، تحقیق و اثبات و استدلال و تأکید و تقویت و پرسش و تأمل و تخیل، و رؤیا و..بسا که این بخش از فلسفه«نظریه شناخت»یا«اپیستمولوژی»نام نهند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری