• لیست فهرست خالی می باشد
/90

 

مجله قبسات ، زمستان 1382 و بهار 1383، شماره 30و31، ص 187

_____________________________________

 

نجات از دیدگاه شهید مطهری (ره)

علی شیروانی

 

چكیده

 

در این مقاله نگارنده میكوشد ابعاد گوناگون مسأله نجات و سرنوشت نهایی انسانها را از دیدگاه استاد مطهری(ره) تبیین و مبانی انسانشناختی و هستیشناختی آن را مشخّص سازد. استاد مطهری در تحقیقی عمیق و همه جانبه با تأكید بر آموزههای قرآن و روایات معصومانعلیهمالسلام مردم را به لحاظ سرنوشت آخرتی دارای اصناف گوناگونی میداند:

 

تفكيك ميان مسلمان منطقهاي و مسلمان واقعى، كافر معاند و كافر غیر معاند، نامسلمانِ معتقد به خدا و قیامت، ونامسلمان غیر معتقد به خدا و قیامت، كافر قاصر و كافر مقصّر، قاصر دارای عمل نیك و قاصر فاقد عمل نیك، ازمباحث مهمّی است كه در فهم منطق مخصوص قرآن در این موضوع حسّاس كه استاد در صدد تبیین آن است، به طوركامل دخالت دارد.

 

همچنین تفكیك میان نجات یافتگان از دوزخ و باریافتگان به بهشت و اینكه نه هر كس كه سزاوار دوزخ نیست به بهشت بار یابد، و نه هر كس كه به بهشت میرود، طعم آتش دوزخ را نچشد، و اینكه ممكن است برخی از كسانی كه در ظاهر منكرند، در واقع بیآنكه خود بدانند، مؤمن باشند (توسعه در معنای معرفت و ایمان به خدا) و بازشناسیحقیقت دیانت، از جمله نكتههای مهمّی است كه استاد مطهری در تبیین منطق قرآن در مسأله نجات مطرح میكند.

 

واژگان كليدى:

 

مطهرى، نجات، شمولگرايى، فطریت، گوهر دیانت.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری