/90

انديشه ي حوزه، سال چهاردهم ، شماره ششم،بهمن و اسفند 1387، ص 15

_________________________________________

 

معرفت امام و رابطه ي آن با ايمان و نجات

نويسنده:سيد مجيد ظهيري

(مطالعه ي موردي آراء استاد مطهري قدس سره)

 

چکيده

«من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية»؛ به راستي تکان دهنده ترين حديثي است که درباره ي امامت مطرح شده است. مسائل اصلي اي که اين مقاله عهده دار پاسخ بدان هاست عبارتند از:

1) معرفت امام به چه معناست؟

2) ارکان معرفت امام چيست؟

3) يک مسلمان چه بايد بکند تا معرفت امام براي او تحقق يافته و مرگ جاهليت شامل حالش نشود؟

4) رابطه ي معرفت امام با اعمال چيست؟ شرط قبولي اعمال است يا صحت يا هر دو؟


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری