• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه كتاب نقد، شماره 16، ص 312

مطهری و اصلاحات

 

دژاكام، علی؛

 

 

    خلاصه :

مقاله به بررسی نظریات استاد مطهری در باب اصلاحات دینی ـ اجتماعی پرداخته و ویژگیهای اصلاحطلبان صالح و نقش علماء دین در پروژه تاریخی اصلاحات را برشمرده و دیدگاه استاد در باب اهداف و آسیبشناسی اصلاحات با ذكر ده مورد آسیب، تبیین كرده است.

 

 

 

 

در تغییر و تحولات اجتماعی معمولاً دو پیشنهاد مشهور مطرح میشود كه هریك طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. یكی روش تغییرات ساختاری است كه تمام سازمان اجتماعی را فرا میگیرد و نمادهای اجتماعی و نظامهای رفتار جمعی را به شیوه دفعی و بنیادی واژگون و نظم نوینی را حاكم میكند كه از آن به روش انقلابی تعبیر میشود و دیگری روش ایجاد تغییرات تدریجی درون ساختی است كه به ساخت كلی جامعه و نظامهای رفتاری حاكم بر جامعه كاری ندارد، بلكه از طریق تغییرات برنامهریزی شده و غیررادیكال سعی میكند تا زمینه تغییرات عمومی را فراهم سازد كه از این روش نیز با عنوان رفورم یاد میشود. روش اول عموما با قهر و خشونت و شدت عمل و روش دوم با ملایمت و نرمش و كندی همراه است. آنچه از متون دینی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری