/90

مجله نامه مفید - شماره 17، ص 205

مشروعیت حكومت اسلامی از منظر شهید مطهری

 

قدردان قراملكی، محمدحسن؛

 

 

 

 

چكیده

 

مقالهای كه پیش رو دارید، به پردازش منشأ مشروعیت حكومت اسلامی از منظر شهید مطهری میپردازد، در این نوشتار نكات ذیل مورد كنكاش قرار گرفته است.

 

1- فرضیههای مختلف در مقوله مشروعیت حكومت.

 

2- مشروعیت الهی حكومت پیامبر اسلام و امامان علیهمالسلام .

 

3- پاسخهای استاد از شبهات بعضی معاصران به نظریهی فوق، مانند شبههی شورا، بیعت و استنكاف امامان از پذیرفتن حكومت.

 

4- تحلیل منشأ مشروعیت ولایت فقیه.

 

موضع استاد در مسأله اخیر چندان شفاف نیست كه آیا مشروعیت ولی فقیه بطور تمام و كمال انتصابی است یا انتخابی؟ و یا این كه تلفیقی از هر دو؟

 

نویسنده تلاش میكند با فحص و استخراج آرا و اندیشههای مختلف استاد، و مقایسه آنها با یكدیگر، به پاسخ سؤال مزبور دست یابد. برای تبیین بیشتر، ادله و شواهد هر دو نظریه (انتصاب و انتخاب) از آثار آن عزیز سفر كرده، مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد.

 

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری