/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57،ص 11

مبانی و روش ها: علم شناسی منطقی- فلسفی در آراء استاد مطهری و تأثیر آن در فلسفه شناسی

 

ظهیری، سید مجید؛

 

 

    چكیده

 

 

علمشناسی انواع مختلفی دارد و امروزه پیشرفتهای علمی مختلف، گسترهی آن را وسعت چشمگیری بخشیده است. در میان حكیمان مسلمان تأملات منطقی - فلسفی و تاریخی علم شناسانه، فراوان، به چشم میخورد؛ اما نه به شكل دانشی مدون. علمشناسی دانشمندان و حكیمان مسلمان (چه علمشناسی منطقی - فلسفی آنها و چه علمشناسی تاریخیشان) گاه به علم به معنای عام تعلق گرفته و گاه به علم خاصی تعلق گرفته است.

تأملات علم شناسانهی استاد مطهری، هم علمشناسی منطقی - فلسفی عام را دربرمیگیرد و هم علمشناسی منطقی - فلسفی خاص را (خصوصا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری