• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پژوهش هاي قرآنى، شماره 17، ص 12

 

فهم قرآن از ديدگاه شهيد مطهرى

 

صدر، سیدموسى؛

 

 

    مسأله فهم قرآن پیشینه اى بس دور در تاریخ تفكر مسلمانان دارد. تلاش هاى تفسیرى با سابقه اى هزار و چند صدساله بهترین گواه این ادعاست.

 

 

از سوى دیگر، نگاه اجمالى به این تكاپوى پیوسته نشان مى دهد كه اولاً فهم قرآن یك مسأله تمام شده در گذشته نیست، بلكه یك جریان ممتد و پیوسته در زمان است كه از گذشته تا حال ادامه داشته و درآینده نیز ادامه خواهد داشت. ثانیاً برآیند این جریان نه یك دیدگاه یگانه نسبت به مفاهیم قرآن، كه مجموعه اى از فهم ها و برداشت هایى است كه در برخى موارد همسان و در بعضى دیگر ناهمگون هستند.

براى پژوهشگرى كه از بیرون به فرایند تفسیر مى نگرد، نسبت به اختلاف آراء و تفاوت و تعدد فهم ها، پرسش هاى چندى مطرح مى شود، مانند این كه عوامل و زمینه هاى پیـدایش این تعدّد و تنوع فهـم هـا چیـست؟ آیـا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری