• لیست فهرست خالی می باشد
/90

مجله پژوهش های قرآنی ، شماره 17 و 18، صفحه 74

شهید مطهری و دیدگاه های تربیتی قرآن

 

سجادی، سیدابراهیم؛

 

 

 

 

 

قرآن مظهر رحمت و جلوه ربوبیت خداوند و كتاب شناخت و تربیت انسان است و به دلیل برخورداری از چنین هویتی، مطالعه دقیق كتاب تشریع و نظام تكوین را به قصد دریافت تصور روشن و واقع بینانه ازآنها به بشر توصیه می نماید، تا از این طریق، راه تعالی و تكامل خود را هموار و زمینه تشكیل و تأمین زندگی آرمانی خویش را در دو جهان، فراهم سازند.

 

ناكامی و گمراهی انسان از نگاه قرآن در صحنه زندگی، به اشتباه در برنامه ریزی، قانون گذاری و نظام رفتار خلاصه نمی شود، بلكه تفسیر و تلقی غیرواقع بینانه از هستی را نیز در بر می گیرد و به همین دلیل در این كتاب مقدس، آموزش حكمت و حقایق هستی در كنار تلاوت آیات الهی، تزكیه و تعلیم وحی، به عنوان عامل مؤثر در جهت رهایی انسان از ضلالت مطرح است. (یتلوا علیهم آیاته و یزكّیهم و یعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفی ضلال مبین) جمعه/ 2

 

 

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری