/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57، ص 179

سازگاری ضرورت علی و معلولی با اختیار در دیدگاه شهید مطهری و استیس

 

مهدوی آزادبنی، رمضان؛

 

 

چكیده

قانون ضرورت علّی و معلولی از فروع اصل علیت است. براساس این قانون نسبت میان دو پدیدهای كه رابطهی علّی دارند، یك ارتباط ضروری و انفكاكناپذیر است، به نحوی كه با تحقق یكی، دیگری تحقق مییابد. با اعمال قانون مذكور بر رفتار انسان، به عنوان جزئی از حوادث عالم، در بادی امر این سؤال طرح میشود: «آیا با اطلاق قانون علّی بر رفتار انسان میتوان همچنان به اختیار و آزادی در عمل برای انسان را به نحو معقول پذیرفت؟». به نظر میآید از این نكته كه با تحقق علت تامه رفتار انسان و افعال او به طور

_______________________________

* استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه ارومیه


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری