• لیست فهرست خالی می باشد
/90

مجله حكومت اسلامی، شماره 31، ص 295

زندگی سیاسی شهید مطهری

 

پورحسین، مهدی؛

 

 

 

نقش ممتاز استاد شهید مرتضی مطهری، در تحوّلات فكری، سیاسی و اجتماعیِ نیم قرن اخیر ایران را نمیتوان انكار كرد. این نادره زمان، كه در اسلامشناسی و فنون مختلف اسلام و قرآن كریم كم نظیر بود، با اتكا به طهارت روح، قوّت ایمان و قدرت بیان كم نظیرش، تاریخ تحوّلات علمی، فكری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر را تحت تأثیر عمیق خود قرار داد و در هر بُعدی از ابعادِ مسائل علوم انسانی ـ با مبنای دینی ـ كه وارد شد، چون خورشید تابان درخشید و ابعاد وجودی خود را بر زندگی سعادتمند بشری گستراند.

 

مطهری در اعتقاد به «توحید»، «نبوت» و خاتمیت آن و «معاد» و «امامت و رهبری» عمیق و راسخ بود و نیز به «عدل الهی» باوری از دل و جان داشت. «انسان و سرنوشتِ» او را می«شناخت» و آنان را از «گرایش به مادیگری» بر حذر میداشت و «جهان بینی اسلامی» را برای آنان تبیین میكرد. بر «آشنایی با قرآن» تأكید میورزید و خود با عشق به قرآن در «سیره نبوی و ائمه اطهار» سیری عمیق مینمود و با پیروی از مولای خود، علی علیهالسلام «جاذبه و دافعه» عجیبی داشت. در «اصول فلسفه» استادی كم نظیر بود و در «اخلاق» و «عرفان» با تكیه بر «آزادی معنوی»؛ «اسفار» اربعه را طی كرد و برای «انسان كامل» شدن، از «فطرت» پاك خود بهره گرفت. در «تعلیم و تربیت» اسلامی كوشا بود. «خدمات متقابل اسلام و ایران» را تشریح كرد. به «نبرد حق و باطل» باور داشت و در این «جهاد» مقدس «حماسه حسینی» را تكرار كرد.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری