• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه پیام، شماره88، ص91

روششناسی کلامی استاد مطهری ...

 

حمید نگارش

 

استادیار پژوهشکده تحقیقات اسلامی

اندیشههای شهید مطهری باید مبنای دستیابی به نوآوریهای علمی در عرصه معارف دینی مورد توجه قرار گیرد. باید مبنا و روش ایشان در مصاف با افکار وارداتی مورد استفاده قرار گیرد.     مقام معظم رهبری

 

چکیده

 

روشمند بودن تفکر استاد مطهری را باید یکی از مهمترین رازهای موفقیت علمی او دانست. تبیین ویژگیهای روشمندی تفکر استاد، هم گوشهای از رمز و راز موفقیت ایشان را بیان میکند و هم راه پیروی محققان و دانش پژوهان را از ایشان، هموارتر مینماید. این مقال میکوشد بعضی از مهمترین عناصر روشی در کلام پژوهی استاد را بیان نماید. بررسی موضوعات ذیل، محور عمده این تحقیق میباشد: موضوع محور یا مسئله محور بودن استاد در مطالعات کلامی، استفاده استاد از مبانی و موازین علمی و مبتنی بودن مسئلهشناسی ایشان بر نظام جامع نگر، تاکید بر ضرورتهای دینی و اجتماعی در تشخیص مسائل کلامی، جایگاه آسیبشناسی در روش کلام پژوهی استاد، و سرانجام مهمترین درس روششناسی کلامی استاد.

 

کلید واژهها: روششناسی، کلام، استاد مطهری، راز موفقیت.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری