/90

مجله مشكوة ،شماره 82، صفحه 105

روش شناسی استاد مطهری در نقد اندیشه ها

 

باقی نصرآبادی، علی؛

 

 

 

 

مقدّمه

 

استاد شهید مرتضی مطهری یكی از موفق ترین و پیشروترین متفكران اسلامی در عصر جدید است كه در گستردگی فكری، درك زمان، توجه به واقعیات، شناخت مسائل فكری، فرهنگی و اجتماعی، پاسخ به شبهات روز، و نیز نقد اندیشه های جامعه شناسی، بر پایه روشهای مبتنی بر مبانی دینی، سرآمد هم عصران خویش بود. آن اسلام شناس برجسته با اشراف و احاطه خاصی كه بر شریعت مقدس اسلام داشت، توانست مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی ایران را به گونه ای شایسته، شناسایی، كالبد شكافی، نقد و تحلیل نماید، و بسیاری از معضلات جامعه به ویژه نسل جوان را مورد كاوش قرار دهد.

 

استاد مطهری به عقیده اهل فن و به شهادت مكتوبات، یادداشت ها و سخنرانی هایی كه در طول حیات با بركت خود داشت، در زمره متفكران و فیلسوفان دردمند اجتماعی است كه در نظریات خویش بهره های فراوانی از مفاهیم، تعاریف و نظریه های خرد و كلان در مكاتب مختلف جامعه شناسی و فلسفه تاریخ برده است. این فقیه فرزانه و فیلسوف منتقد، مبتكر و جامعه شناس آگاه و زمان شناس هرگز خویشتن را از عرصه اجتماع خارج نكرد و مانند اغلب جامعه شناسان غربی، گوشه انزوا اختیار ننمود و از پشت درهای بسته به جامعه نگاه نكرد، بلكه در زمانی كه اندیشه های ماركسیستی و لیبرالیستی زوایای تن و جان جوانان را قبضه كرده بود، گام های بلندی برای درمان آسیب های فكری، دینی، فرهنگی و اجتماعی جوانان برداشت.

 

این مقاله نیز درصدد است روشها و شیوه های استاد مطهری در نقد اندیشه ها


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری