• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه اندیشه حوزه، شماره 57، ص 59

روش سیره شناسی استاد مطهری

 

فغفور مغربی، حمید

 

 

    چكیده

 

شناخت منطق نظری و عملی امامان علیهمالسلام ، یعنی كشف اصول و قواعد حاكم بر تفكر و اندیشه و رفتار و عملكردهای ایشان، به ویژه در حوزهی اجتماعی، نه تنها ما را با شخصیتهایی كه عصاره و خلاصهی قرآن هستند، آشنا میسازد، بلكه كاربرد عینی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و الگو بودن آنان را نشان میدهد، كه ضرورت جدی دارد.

 

استاد مطهری آغازگر نگاهی نو به سیرهی امامان علیهمالسلام میباشد كه در این مقاله كوشش شده است روششناسی استاد در این زمینه تبیین شود.

 


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری