• لیست فهرست خالی می باشد
/90

پژوهش هاي قرآني، شماره 17و 18، ص174

 

این مسأله امروز اهمیت بسیارى پیداکرده است که آیا دین و ایمان در زندگى اجتماعى انسان جایگاهى دارد یا نه؟ آیا دین خلأى از خلأهاى زندگى انسان را پر مى کند یا نه؟ و اگر نقشى دارد آیا مى توان جانشین و بدیلى براى آن یافت یا نمى توان؟ استاد مطهرى از زوایاى گوناگون به مسأله دین پرداخته است; منشأ و خاستگاه دین، ساختار و شاکله دین، علل و عوامل گرایش یا اعراض از دین و اما مسأله جایگاه و نقش دین بویژه در زندگى اجتماعى انسان موضوعى است که مى کوشیم آن را از نگاه استاد مورد بررسى قرار دهیم.

 

مبادى دین شناسى

 

نگاه مطهرى به دین در همه ابعاد و زوایاى آن بر پایه نوعى انسان شناسى است که ایشان در کتاب ها و آثار خود عرضه کرده است. انسان شناسى شهید مطهرى آمیخته اى از انسان شناسى قرآنى و فلسفى است به این معنى که تعلیمات و آموزه هاى دینى را درباره انسان با نگاه تعقلى و فلسفى به بحث مى نشیند و از درون آن دیدگاهى از انسان عرضه مى کند که ریشه در وحى دارد و تکیه بر عقل.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری