/90

اندیشه های فلسفی/سال اول/ شماره دوم/صفحه: 47

 

 

جستاری در مسأله معنا با رویکرد به آثار شهید مطهری

چکیده:

 

این مقاله مسأله معنا و ارکان تشکیل دهنده آن را با عنایت ویژه به آثار و دیدگاههای آیت اللّه مرتضی مطهری مورد بررسی قرار می دهد. مطابق این پژوهش هسته اساسی معنا برخاسته از اراده و علم گوینده حکیم است. ساختار زبان که گفتار و متن در آن قرار می گیرد نیز در نوبه خود اقتضاآت ظرفیتهایی ویژه در باروری به معنا دارد. نقش اساسی خواننده در این میان از منظر قوانین زبانشناختی - صرفنظر از بعد روانشناختی - کشف و باز تولید معناست نه جعل معنا.

 

کلید واژه ها: معنا، معناداری، تفسیر، تأویل، متن، پدیده آورنده، خواننده و مفسّر.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری