/90

قبسات، زمستان 1382و بهار1383 ص53

 

توجيه جاودانگي اصول اخلاقي

بر مبناي نظرية اعتباريات از ديدگاه شهيد مطهري

محسن جوادي

چكيده

اين مقاله، ابتدا شرح و بياني اجمالي از نظرية اعتباريات علّامه طباطبايي بهويژه دربارة مفاهيم اخلاقي ميدهد؛ سپس ميكوشد تا زواياي تاريك اين موضوع را از رهگذر بررسي شرح و بيانهايي كه شهيد مطهري در توضيح نظرية مذكور دارد، روشن سازد. مهمترين مسألهاي كه مطهري ميكوشد حلّ و فصل كند، جاودانگي اصول اخلاقي است.

چنين مينمايد كه نظرية اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي به نسبيگرايي ميانجامد. مطهري تلاش ميكند تا توجيهي براي جمع اعتباري بودن مفاهيم اخلاقي و جاودانگي اصول اخلاقي بيابد. اين توجيه مبتني بر مفهوم «من عِلْوي» است.

اين مقاله پس از شرح تلاش شهيد مطهري در اين خصوص، نشان ميدهد كه پذيرش «من علوي» و ارجاع مفاهيم اخلاقي به رابطة تلائم و سازگاري فعل با «من علوي»، در واقع فاصله گرفتن از نظرية اعتباريات است.

واژگان كليدي: ادراكات اعتباري، مفاهيم اخلاقي، من عِلْوي.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری