• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه كتاب نقد، شماره 41 / ص: 161

 

تحریفات عاشورا از نظر استاد مطهری

نویسنده: علامه سید محمدحسین فضل الله، ترجمه و تحریر: زاهد ویسی

 

معرف : ویسی، زاهد

 

    حادثه كربلا كه در بیداری اسلامی ریشه دوانده است، در ایجاد آگاهی حركتیِ[1] برخاسته علیه ظلم و فساد سهیم بوده و با گذشت زمان، در وجدان امت مسلمان عمق و رسوخ بیشتری یافته است. به عبارت دیگر، حادثه كربلا واقعهای است كه از زمان و مكان فراتر رفته، اسطورهای بودن خود را از نور مشكات نبوت گرفته و سرزندگی و شادابیاش را از رنگ بذل و بخشش دریافت كرده است.

 

 

به همین خاطر به روشی تبدیل شده است كه شعله فروزانی را برگرفته و انسان را در آفاق عزت و كرامت بالا میبرد و محوریت جدال پابرجای میان استكبار و استضعاف، و نماد عدالت و خودنثاری در راه خداوند از یك سو، و نماد غرقشدگی در امور بیارزش فانی دنیوی را از سوی دیگر بیان میكند.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری