/90

انقلاب کپرنیکی کانتاز دیدگاه شهید مطهری (قسمت اول)

پدید آورنده : رضا تقیان ورزنه

 

درآمد:

 

انقلاب کپرنیکی(CoPernican revolution) کانت در معرفت شناسی (EPistemology) با رویکردهای گوناگونی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. گروهی آن را همطراز نظرات سقراط(Socrates)، افلاطون(Plato )و ارسطو((Aristotle در فلسفه و جمعی نیز آن را، مخرب و یا حداقل بی حاصل دانسته اند. اما وجه مشترک همه این نقدهای متعارض تأیید تأثیر بی نظیر آن در همه مکاتب فکری و حتی فرضیه های علمی پس از او تا زمان حاضر است. در مقالة پیش رو نخست پیشینة این انقلاب و انگیزة کانت از اقدام به آن به اشاره بازنمایی شده، سپس به ارزیابی آن از دیدگاه شهید مطهری، به ویژه نظرات نهایی ایشان دربارة کانت در درس های شرح مبسوط منظومه، که آن را برای جمعی از


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری