• لیست فهرست خالی می باشد
/90

فصلنامه قبسات، سال نهم / زمستان 1382 و بهار 1383،ص 163

_____________________________________

 

انسان كامل در انديشه مطهر

 

عبدا... حاجيصادقي

 

چكيده

انسان از جهات مختلف يكي از مهمترين محورهاي بحث همة مكتبها و جهانبينيها است. در اين ميان تبيين سعادت و كمال انسان در راه رسيدن به آن، از حساسيّت و اهميّت بيشتري برخوردار است. انسانشناس آشنا به زمان، شهيد استاد مطهري، در عصر انسانمحوري افراطي (امانيسم)، پس از بيان ديدگاه مكتبهاي مختلف، در رابطه با انسان كامل و ايدهآل، و نقد آنها از نظر اسلام چنين نتيجهگيري ميكند كه انسان كامل اسلامي، انساني است كه تمام ارزشهاي انساني، هماهنگ با هم در او رشد كرده باشد از آنجا كه مباحث اين استاد شهيد به صورت سخنرانيهاي متفرّقه در مجامع عمومي بيان شده است؛ و خود او فرصت تنظيم و ترتيب منطقي آنها را نيافته است، اين مقال بر آن است كه گزارشي از آنچه ايشان در رابطه با انسان كامل در مكتبهاي مهم بيان و نقد نموده است را بيان، و موضع اسلام را به جويندگان كمال و سعادت واقعي ارائه كند، انشاءالله كه چنين باشد.

 

واژگان كليدي:

 

مطهري، انسان كامل، امانيسم، كمال انسان، سعادت

 

يكي از اصول و مباني هر جهانبيني و يكي از محورهاي اساسي معرفتو انديشه بشري، «انسان» و مباحث مربوط به او است كه همواره توجّه و اهتمام انديشهوران و متفكّران را به خود


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری