/90

کتاب نقد،شماره 33،ص 250

_______________

استاد مطهری و پویایی دانش اسلامی در دنیای معاصر

داود مهدوی زادگان،عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

بدون تردید تلاش فکری ـ معنوی استاد شهید مرتضی مطهری(ره) درشکلگیری مطالعات دینی خاصی که سازنده انقلاب بود، بسیار چشمگیر و تعیینکننده است. مطالعه آثار استادمطهری خواننده را به سادگی با متن انقلاب آشنا میکند و در فضای انقلاب اسلامی قرار میدهد. بیجهت نیست که امام خمینی(ره) به دانشجویان و طبقه روشنفکر متعهد چنین سفارش میکند:

«کتابهای این استاد عزیز را نگذارید با دسیسههای غیراسلامی فراموش شود». (1)

از این رو ارائه تحلیلی از مطالعات دینی استادمطهری، نه فقط اقدامی ناچیز در بزرگداشت و ارجگذاری بر تلاش فکری‌‌ـ معنوی ایشان که آسیبشناسی انقلاب اسلامی نیز میباشد که موانع تداوم پویایی این نوع رویکرد دینی را بازشناسی و مرتفع میکند.

در این گفتار میکوشیم تا با مطالعه موردی یکی از آثارعلمی استادمطهری، توجه خوانندگان را به ضرورتهای یاد شده معطوف نماییم.


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری