/90

مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 5، ص: 9

[جلد پنجم]

مقدّمه

باسمهتعالی

کتاب حاضر جلد پنجم- و جلد اول از بخش فلسفه- مجموعه آثار استاد شهید مطهری میباشد و مشتمل است بر چهار بخش: بخش اول مقاله کوتاهی است تحت عنوان «سیر فلسفه در اسلام» که نظر به اهمیتی که استاد شهید برای سیر تاریخی مسائل فلسفی و تأثیر آن در فهم بهتر این مسائل قائل بودند آن را مدخل بخش فلسفه مجموعه آثار استاد قرار دادیم. این مقاله اولین بار در زمان حیات استاد در نشریه «مقالات و بررسیها» که از دیرباز از سوی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران منتشر میشود به چاپ رسیده است.

بخش دوم را «کلیات منطق» و بخش سوم را «کلیات فلسفه» تشکیل میدهد که این دو بخش در اصل جلد اول کتاب آشنایی با علوم اسلامی میباشد و البته نام اصلی این کتاب «کلیات علوم اسلامی» بوده است ولی چون پس از شهادت استاد به چاپ رسیده، اول بار به دلیلی تحت عنوان «آشنایی با علوم اسلامی» منتشر شد و به همین نام معروف گردید و شاید اگر به نام اصلی خود به چاپ میرسید بهتر بود.

این کتاب در اصل جزوه درسی دانشجویان دوره لیسانس دانشکده الهیات و معارف اسلامی بوده و در نوع خود کم نظیر و ابتکاری است و در عین برخورداری از نکات مهم و دقیق، از بیانی شیوا و روان برخوردار است به طوری که خوانندهای را که هیچ گونه آشنایی با منطق و فلسفه ندارد، گام به گام در این وادی پیش میبرد و شاید اولین بار باشد که یک استاد مسلّم فلسفه کتابی به این سبک به رشته تحریر در میآورد.

بخش چهارم این مجموعه شامل کتاب شرح منظومه میباشد که قبلا در دو


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری