• زن و مسایل قضایی و سیاسی
/90

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص:7

 مقدمه

 

کتاب حاضر تنظیم شده پنج جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان «زن و مسائل قضایی و سیاسی» است که در اواخر سال 1345 و اوایل سال  1346 هجری شمسی توسط استاد شهید آیتالله مطهری ایراد شده است. در این کتاب درباره زن و چهار مسئله شهادت، قضاوت، افتاء و سیاست بحث شده و به سؤالاتی که معمولا در این موضوعات مطرح است پاسخ داده شده است.

مباحث این کتاب همچون سایر آثار آن اسلام شناس شهید از بیانی روشن و روان و محتوایی متقن و غنی برخوردار است و تا حدی بُعد فقهی شخصیت علمی آن ـ به تعبیر امام خمینی (ره) ـ متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام را نشان میدهد.

قهرآ این کتاب در ادامه مباحث آن استاد شهید درباره


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری