• حج
/90

حج، ص:  9

تفاهمات اسلامی

درس اول: حسن تفاهم

موضوع این درس «تفاهمات اسلامی» است. حسن تفاهم یعنی یکدیگر را خوب فهمیدن، و سوءتفاهم یعنی یکدیگر را بد فهمیدن.

بدیهی است که خوب فهمیدن به این است که افراد یکدیگر را آن طور که هستند بفهمند و بد فهمیدن به این است که یکدیگر را آن طور که هستند نفهمند بلکه درباره یکدیگر دچار یک نوع توهماتی بوده باشند، و البته این کلمه در جایی گفته میشود که توهماتی که افراد درباره یکدیگر دارند از نوع سوءظن باشد یعنی در زمینه «بدی» بوده باشد. اما اگر در زمینه خوبیها و از نوع حسنظنهای غلط بوده باشد سوءتفاهم نامیده نمیشود؛ یعنی اگر دو نفر به غلط درباره یکدیگر حسن عقیده پیدا کنند گفته نمیشود که این دو نفر نسبت به یکدیگر سوءتفاهم پیدا کردهاند.

سوءتفاهم در هر موردی و نسبت به هر شخصی بد است، زیرا


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری