• مسئله شناخت
/90

مسئلۀ شناخت، ص: 13

مکتبی برای خود حامی میخواهد و به حمایت حامیان خودش بر میخیزد.

جنگ افکار و عقاید همیشه در دنیا بوده است، ولی در دوران سابق چون غالبا افکار و عقاید در اطراف مسائل نظری محض بود، از میان خواص، آن هم خاص الخاصها، تجاوز نمیکرد، ولی امروز چون فلسفههای اجتماعی پا به میدان گذاشتهاند بازار

جنگ عقاید، یعنی جنگ مکتبها و ایدئولوژیها و ایسمها، داغتر و گرمتر است.

رابطه ایدئولوژی و جهانبینی

چرا ایدئولوژیها با یکدیگر متفاوتند؟ چرا یک فرد یا یک گروه از یک ایدئولوژی دفاع میکند و فرد یا گروه دیگر از ایدئولوژی دیگر؟ اگر از شخصی که به یک ایدئولوژی معتقد است بپرسید که چرا تو به این ایدئولوژی پیوستی و به آن دیگری نپیوستی، میبینید فورا مسئله دیگری را مطرح میکند و آن مسئله جهانبینی است. ایدئولوژیها و مکتبها زاده جهانبینیها هستند. تکیهگاه ایدئولوژیها جهانبینیها هستند. جهانبینی یعنی نوع برداشت، تفسیر و نوع تحلیلی که یک انسان درباره هستی و جهان و درباره انسان و جامعه و تاریخ دارد.

افراد و گروهها جهانبینیهاشان مختلف است، یعنی یک گروه جهان را یک گونه تفسیر میکند و گروه دیگر به گونه دیگر. اگر جهانبینی مختلف باشد، ایدئولوژی مختلف است، چون تکیهگاه و پایهای که ایدئولوژی از جنبه فکری بر آن استوار است جهانبینی


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری