• مسئله حجاب
/90

مسئلۀ حجاب، ص: 12

به زن وسیلهای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این پایگاه علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند. بدیهی است در شرایط موجود که نسل جوان از جنبه مذهبی به قدر کافی راهنمایینمیشود این تبلیغات آثار شوم خود را میبخشد.

این بنده خدا را سپاسگزار است که احساس میکند فعالیتهای قلمی ناقابل او در این میدان، چه جراید و مجلات و چه به وسیله این کتاب، اثر نیک محسوسی داشته است. تا آنجا که اطلاع دارد نشر این کتاب تأثیر فراوانی در اصلاح عقاید و افکار این نسل داشته است، حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملًا در وضع خود تجدیدنظر کردهاند.

بدون شک پدیده «برهنگی» بیماری عصر ماست. دیر یا زود این پدیده به عنوان یک «بیماری» شناخته خواهد شد. فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم، خود پیشتازان غربی ماهیت این پدیده را اعلام خواهند کرد. ولی ما اگر به انتظار اعلام آنها بنشینیم میترسم خیلی دیر شده باشد. اگر میخواهید ببینید کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه کسانی را بلند کرده است این قسمت از نامه یکی از هنرپیشگان معروف جهان را به دخترش که به قول خودش چهل سال مردم روی زمین را خندانده است بخوانید. این نامه مَثَل معروف عامیانه خودمان را به یاد میآورد: «عزا چه عزایی است که مرده شوی هم گریه میکند.».

او پس از آنکه به دخترش اجازه میدهد «فقط به خاطر هنر میتوان لخت و عریان به روی صحنه رفت» و تأکید میکند


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری