/90

زندگی جاوید یا حیات اخروی، ص 7

معاد از ارکان جهانبینی اسلامی

یکی از اصول جهانبینی اسلامی که از ارکان ایمانی و اعتقادی دین اسلام است، اصل ایمان به زندگی جاوید و حیات اخروی است. ایمان به عالم آخرت شرط مسلمانی است؛ یعنی اگر کسی این ایمان را از دست بدهد و انکار کند از زمره مسلمانان خارج است.

پیامبران الهی- بدون استثناء- پس از اصل توحید، مهمترین اصلی که مردم را به آن متذکر کردهاند و ایمان به آن را از مردم خواستهاند، همین اصل است که در اصطلاح متکلمان اسلامی به نام «اصل معاد» معروف شده است.

در قرآن کریم به صدها آیه برمیخوریم که به نحوی از انحاء درباره عالم پس از مرگ و روز قیامت و کیفیت حشر


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری