• فطرت
/90

فطرت، ص: 13

بسم االه الرحمن الرحیم

موضوع بحث «فطرت» است. بحث فطرت از یک طرف یک بحث فلسفی است ... «1» موضوعات مهمّ فلسفه این سه موضوع است: خدا، جهان، انسان. این بحث، بحثی است مربوط به «انسان» و میتوان گفت از یک نظر و از یک شاخه مربوط است به انسان و خدا؛ یک سر مسأله انسان است و سر دیگر آن، خدا. در منابع اسلامی، یعنی در قرآن و سنّت، روی اصل فطرت تکیه فراوان شده است که مقداری از آنها را که قبلًا یادداشت کردهام در این جلسه مطرح میکنم. اینکه قرآن برای انسان قائل به فطرت است یک نوع بینش خاص درباره انسان است.

______________________________
(1). [افتادگی از نوار است.]


صفحه:
کتابخانه دیجیتال بنیاد شهید مطهری